Bra att veta

Information till dig som kund

transporter och budservice

Prisjustering av våra tjänster från och med 1 januari 2022

Varubud Åkeri AB strävar efter att erbjuda våra kunder trygga, effektiva och flexibla tjänster inom lager, distribution, kyltransporter och budservice med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar ständigt med förbättringar och tekniska lösningar som ska utveckla vårt samarbete vidare. Vi justerar därför from 2023-01-01 priset på våra transporter.
Vi tar hänsyn till SÅ-Index T16SÅ11 och T16SÅ12 som följer kostnader gällande personal, däck, försäkringar och övriga kostnader.
Den generella ökningen blir 6,4%. DMT justeras samtidigt ned med motsvarande del. Läs hela informationsbrevet här

Bra att veta

Drivmedelstillägg

Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för HVO i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s indextal för HVO ”K16SÅ0910 HVO” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. Varubud Åkeri AB justerar drivmedelstillägget en gång per månad, och det baseras på indextalet månaden före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på april månads index. Tillägget justeras den första i varje månad och förändringar aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida.

2024

2023

2022

2021

2020

Transportbestämmelser

1.1 Begreppet sändning
Med sändning avses på en fraktsedel/transportinstruktion upptaget gods, upplastat på en fordonsenhet från en avsändare till en mottagare. Frakt beräknas särskilt för varje sändning om inget annat avtalats.

1.2 Fraktberäkning
Frakten beräknas på sändningens fraktdragande vikt inklusive eventuella lasttillbehör. Vid frakt angiven per sändning beräknas frakten på sändningens fraktdragande vikt upphöjt till närmast jämna kilo.

1.3 Volymberäkning/Skrymme
Fraktvikten beräknas på grundval av sändningens bruttovikt. För gods vars volymvikt överstiger bruttovikten taxeras sändningen efter volymvikt. Värdet anges av en decimal åtföljt av FLM, alternativt två decimaler vid omräkning till kbm. Se omräkningsfaktor nedan.

1 Kbm 1Flm 1 Pallplats (Europa pall)
375 kg 1500 kg 600 kg

När godset på grund av dess beskaffenhet ej är staplingsbart eller höjden på kollit överstiger 1,20 meter, beräknas det efter pallplats om vikten understiger den för pallplats angivna vikten ovan.

Stapelbar = Pall stapelbart och klarar att bära överskottsvikten av totalt 780kg per hel pallplats.

Höjd Eur-pall: max. 1,80 m

Höjd halv-pall: max. 1,40 m

1.4 Räkna fraktdragande vikt

Fraktdragande vikt
Det högsta av verklig vikt och skrymmande vikt kallas för fraktdragande vikt och är det som frakten debiteras efter.

Flakmeter (FLM) – 1500 kg
En flakmeter är 1 meter av flakets längd, hela flakets bredd och hela flakets lasthöjd.

Flakmetern används oftast då godset ej är staplingsbart och på större skrymmande gods, så som maskiner. 1 FLM omräknas till 1500 kg, om den verkliga vikten understiger detta tal.

Pallplats (PPL) – 600 kg
Pallplats är avsedd för pallat gods på en EUR-pall och inget annat gods får staplas på.

En pallplats beräknas efter en EUR-pall mått som är 1,2m x 0,8m x pallens höjd.

1 PPL omräknas till 600 kg, om den verkliga vikten understiger detta tal.

Kubikmeter (M3) – 375 kg
Kubikmeter beräknas efter godsets längd, bredd & höjd. Brukar oftast tillämpas på paket och mindre gods samt att det ska vara staplingsbart. Maxvikt på kolli 25 kg om det ej står på pall. 1 m3 omräknas till 375 kg, om den verkliga vikten understiger detta tal.

2.1 Pris
Priset omfattar de i offerten angivna tjänsterna. Priset baseras vidare på fri och obehindrad trafik samt normala last- och lossningsförhållanden under gängse arbetstid samt att transporten kan utföras över framkomliga vägar med erforderlig bärighet. Aktuellt drivmedelstillägg samt lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Ansvarsbestämmelser ALLTRANS 2007

Varubud Åkeri AB har avtal med Biltrafikens arbetsgivarorganisation (BA) och är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag. Vi är försäkrade genom Trygg Hansa och följer transportvillkoren enligt ALLTRANS 2007. Sveriges Åkeriföretag (SÅ) har tagit fram nya och omarbetade bestämmelser för åkerinäringen, ALLTRANS 2007. De nya bestämmelserna ersätter ALLÅK 86 och till skillnad från dessa inkluderar de nya även lagring av gods och vissa övriga tjänster.

Enligt VTL (lag om inrikes transport) så ska en synlig skada anmälas direkt, dold skada ska anmälas inom 7 dagar. Förlorat gods ska anmälas inom 30 dagar.

Vid transporter utförda av Varubud Åkeri AB är dina varor försäkrade i enlighet med Alltrans 2007, vilket innebär att du kan få ersättning om det sker skador och /eller förluster. Ansvaret är dock begränsat (f n inrikes 150kr/kg) och det är inte alltid detta täcker värdet. Därför finns möjligheten att teckna en extra varuförsäkring (transportförsäkring). Kolla dock upp vilka försäkringar ni redan har.

Sveriges åkeriföretag
Alltrans 2007 pdf-dokument
Certifieringar / Tillstånd

Kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhetsarbete
Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Vi är en del av transportbranschens ansvarstagande och är bidragande till den nödvändiga omställning som hela vårt samhälle står inför. Varubud Åkeri har blivit tilldelad en 3:a på mervärdesnivån vilket är den högsta möjliga. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid! Här kan du läsa mer om oss och vårt hållbarhetsarbete: Fairtransport.se/Varubud

Kvalitetspolicy PDF >>

Arbetsmiljöpolicy PDF >>

Trafiksäkerhetspolicy PDF >>

Miljö- och klimatpolicy PDF >>

Transport av farligt avfall
Varubud Åkeri AB har även tillstånd för transport av farligt avfall.

Godkänd livsmedelsanläggning
Varubud Åkeri AB anläggning uppfyller enligt Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun alla kriterier för en livsmedelsanläggning.